Algemene voorwaarden Bloemendaal Young Plants

Art.1    Definities

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen, in de navolgende betekenis gebruikt:

a. Bloemendaal: Bloemendaal Young Plants V.O.F., Henegouwernesse 20, 2741 LJ Waddinxveen, KVK-nummer 85474037, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
b. CC-karren: officieel gelabelde karren die de Poolorganisatie Container Centrale Benelux B.V. in omloop brengt. 
c. Eenmalig fust: fust bedoeld voor eenmalig gebruik, bijvoorbeeld Deense dozen, plastic zakken en trays. 
d. Koper: de Koper van Bloemendaal.
e. Meermalig fust: fust dat meerdere malen gebruikt kan worden, bijvoorbeeld kisten, palletboxen en palletbodems.
f. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bloemendaal en de Koper.
g. Stichting Hulpmaterialen: de door de Raad voor de Boomkwekerij aangewezen stichting, die tot taak heeft regels te stellen waaraan materialen, emballage e.d., die in de boomkwekerij gebruikt worden, moeten voldoen.
h. Versgepot: planten die niet minimaal een groeiseizoen in pot hebben gestaan.

Art. 2    Toepasselijkheid

2.1.    De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige offertes en overeenkomsten tussen Bloemendaal en een Koper. Orderbevestigingen van een Koper die bedingen bevatten die afwijken van deze algemene voorwaarden of deze terzijdestellen, zullen als niet-overeengekomen worden aangemerkt, tenzij beide partijen schriftelijk akkoord zijn gegaan met deze bedingen. 
2.2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bloemendaal, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3.    Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bloemendaal en Koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
2.4.    Bloemendaal is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden bij het sluiten van overeenkomsten. Acceptatie van overeenkomsten die zijn gesloten door een vertegenwoordiger namens Bloemendaal, geschiedt onder voorbehoud van een toereikende volmacht van de vertegenwoordiger. 

Art. 3    Offertes en monsters

3.1    Tenzij anders overeengekomen zijn reguliere en onherroepelijke offertes vrijblijvend en drie werkdagen geldig, gerekend vanaf de dag waarop de aspirant-Koper de offerte heeft ontvangen. Is er sprake van een onherroepelijke offerte, dan zal de in de offerte vermelde partij worden gereserveerd tot de vastgestelde datum waarop de aspirant-Koper uiterlijk aan Bloemendaal zijn beslissing kenbaar moet maken. Offertes worden als ingetrokken beschouwd indien de aspirant-Koper niet tijdig heeft gereageerd. Eventuele wijzigingen op de overeenkomst komen tot stand door aanbod en aanvaarding.
3.2    Afleveringstermijnen zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
3.3    Op verzoek van de aspirant-Koper verstrekt Bloemendaal kosteloos een monster, voorzien van de plantnaam, kwaliteit en maat. Indien een monster moet worden aangeleverd aan de aspirant-Koper, zullen er transportkosten door Bloemendaal in rekening worden gebracht. 
3.4    Tenzij anders vermeld, hebben producten minimaal een volledig groeiseizoen in de pot gestaan. Wanneer producten door weefselkweek vermeerderd zijn, binnen zijn gekweekt of als ‘versgepot’ verkocht worden, zal dit worden vermeld. 
3.5    Een samengestelde prijsopgave verplicht Bloemendaal niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Art. 4    Totstandkoming overeenkomst

4.1    De overeenkomst komt tot stand nadat de Koper de door Bloemendaal gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Indien gewenst ontvangt de Koper een opdrachtbevestiging per e-mail. Wanneer de acceptatie van de Koper echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Bloemendaal uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd of door Bloemendaal uitvoering wordt gegeven aan de (afwijkende) overeenkomst.

Art. 5    Prijzen en betaling

5.1    Alle prijzen die door Bloemendaal worden gehanteerd zijn eenheidsprijzen en inclusief alle kosten die voor de aflevering van een partij zijn gemaakt. Wanneer etiketten door de kwaliteitsnormencommissie zijn voorgeschreven, zijn de kosten voor deze etiketten en de pot of container inbegrepen. Indien de Koper een partij zonder etiket wenst te ontvangen dient dit op de orderbevestiging en op het bericht van afroep te zijn vermeld. 
5.2    Alle prijzen exclusief: btw, fust, niet-voorziene inspectiekosten, transportkosten en overige niet-voorziene kosten, waaronder begrepen etiketten en/of stickers die niet onder verplichte etiketten van artikel 5.1 zijn begrepen.
5.3    Tenzij anders is vermeld op de factuur, is de betaaltermijn 30 dagen na factuurdatum en op een door Bloemendaal aan te geven wijze. De betalingstermijn geldt als een fatale termijn. 
5.4    Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand. Indien Koper niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, is Koper een contractuele rente verschuldigd van 0,7% per maand.
5.5    Een koper die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bloemendaal verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5.6    Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 175,00. Indien Koper niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten berekend volgens de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). 
5.7    In geval van liquidatie, faillissement, executoriaal of conservatoir beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Bloemendaal op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
5.8    Bloemendaal heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bloemendaal kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Bloemendaal kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5.9    Zolang de Koper zijn verplichtingen jegens Bloemendaal niet of niet geheel is nagekomen, blijft Bloemendaal eigenaar van de geleverde planten. Zolang de geleverde planten eigendom blijven van Bloemendaal wordt de Koper geacht deze planten uitsluitend voor Bloemendaal te houden en mag hij deze niet vervreemden, verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen, noch enig ander recht hierop vestigen. Koper is voorts verplicht Bloemendaal onverwijld te informeren, indien op de nog niet betaalde planten door derdenbeslag wordt gelegd of andere maatregelen ten aanzien van die planten worden genomen.
5.10    Indien de Koper op enige vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, mag Bloemendaal van de Koper verlangen om zekerheid voor de voldoening van de betalingsverplichtingen te stellen. Bovendien mag Bloemendaal in dat geval bij het afsluiten van een nieuwe koopovereenkomst direct verlangen om voldoende zekerheid te stellen. Indien de zekerheid niet binnen 14 dagen wordt gesteld, mag Bloemendaal alle lopende overeenkomsten annuleren en verdere aflevering opschorten, onverminderd het recht om de daardoor geleden of te lijden schade op de Koper te verhalen.

Art. 6    Oproep en aflevering                         

6.1    Berichten van afroep worden bij voorkeur per-email gedaan. Voor een telefonische afroep geldt dat op verzoek van Bloemendaal de afroep per ommegaande per e-mail door Koper aan Bloemendaal wordt bevestigd. 
6.2    Een bericht van afroep dient door de Koper zo spoedig mogelijk te worden verzonden zodat Bloemendaal tijdig de nodige maatregelen kan treffen. Koper geeft aan Bloemendaal aan op welke datum de afgeroepen planten afgeleverd dienen te worden.
6.3    Tenzij anders schriftelijk (per e-mail) overeenkomen zal Bloemendaal de afgeroepen planten binnen 2 werkdagen na ontvangst van het afroepbericht aan de Koper af te leveren of ter beschikking te stellen indien het vervoer met een derde zal plaatsvinden. Indien het bericht van afroep Bloemendaal na 12.00 uur bereikt, wordt de afleveringstermijn met één dag verlengd. Op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag door Bloemendaal ontvangen berichten van afroep, worden voor de berekening van de afleveringstermijn geacht te zijn ontvangen op de eerste, daaropvolgende werkdag. 
6.4    Indien op afroep wordt gekocht, wordt bij voorkeur aangegeven of het voor voorjaars- of najaarslevering is. De voor najaarslevering gekochte planten moeten vóór 30 december worden afgenomen. De voor voorjaarslevering gekochte planten moeten vóór 15 mei worden afgenomen. Indien vóór de in dit artikel genoemde data de planten niet zijn afgeroepen, stelt Bloemendaal uiterlijk 5 werkdagen na genoemde data de Koper schriftelijk (per e-mail) in gebreke. Indien de Koper de planten niet binnen 2 werkdagen na de ingebrekestelling afroept en afneemt, heeft Bloemendaal het recht de planten onverwijld te leveren, tenzij overeenstemming over een alternatief bereikt wordt.
6.5    De wijze van verzending wordt door Bloemendaal bepaald, tenzij de Koper bij afroep bekend maakt hoe hij wenst dat de verzending wordt geregeld. In alle gevallen zijn de kosten van verzending voor de Koper.
6.6    Bij aflevering wordt de partij begeleid door een afleveringsbon. Indien de kwaliteitsnormencommissie heeft vastgesteld, dat bepaalde planten alleen afgeleverd mogen worden, als deze voorzien zijn van etiketten of aanduidingen van gelijkwaardige aard - voor zover goedgekeurd door de Stichting Hulpmaterialen-, zal Bloemendaal deze voorschriften te volgen. Indien geen gebruik gemaakt wordt van de door de Stichting Hulpmaterialen goedgekeurde etiketten dan kunnen in overleg andere etiketten gebruikt worden.
6.7    Tenzij anders overeengekomen, zal bij de aflevering alleen gebruik worden gemaakt van een fust dat is goedgekeurd door de Stichting Hulpmaterialen of van de veilingfust van Flora Holland. Indien de afroep in éénmalig fust wordt gedaan, zijn de kosten hiervan voor Koper volgens de prijslijst veilingfust van Flora Holland, tenzij hij dit binnen 8 werkdagen onbeschadigd retourneert.
6.8    Bij de aflevering van de verkochte planten met eigen vervoer door Bloemendaal, dient bij levering in meermalig fust (zoals aanbevolen door de Stichting Hulpmaterialen) voldoende, gelijkwaardig en op een goed bereikbare plaats meermalig fust bij de Koper aanwezig te zijn, en dient omruiling plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen. Bij retournering door een transportbedrijf, worden, voordat de levering plaatsvindt, tussen Bloemendaal en Koper nadere afspraken gemaakt over de kosten van retournering en de termijn waarbinnen retournering dient plaats te vinden. Het geretourneerde fust dient vergezeld te zijn van een bon waarop het aantal stuks en een omschrijving van het fust staan.
6.9    Indien de Koper planten bij Bloemendaal zelf ophaalt of laat ophalen is eveneens omruiling van toepassing, tenzij anders overeengekomen. Indien door overmacht niet kan worden omgeruild, wordt dit fust in rekening gebracht, conform de verrekenprijzen die zijn vastgesteld door de Stichting Hulpmaterialen.
6.10    Indien Bloemendaal de planten laat afleveren door een transportbedrijf, worden de kosten van meermalig fust in rekening gebracht conform de verrekenprijzen, vastgesteld door de Stichting Hulpmaterialen.
6.11    Indien gebruik wordt gemaakt van aflevering van planten op CC-karren, dienen op het moment van afleveren de CC-karren te worden omgeruild, danwel binnen een werkdag daarna te zijn omgeboekt op het Flora Holland (relatie)nummer van Bloemendaal.
6.12    Indien planten niet verzonden of afgeleverd kunnen worden door vorst, geeft Bloemendaal daarvan per ommegaande bericht aan de Koper. Bloemendaal houdt na deze mededeling de planten ter beschikking van de Koper. De berichtgeving van het KNMI te De Bilt is bepalend of Bloemendaal terecht niet kan leveren als gevolg van vorst.
6.13    De verkochte planten, al dan niet winterhard, staan voor risico van Bloemendaal tot aan het moment van aflevering aan de Koper. Het risico voor het verkochte gaat over op de Koper vanaf het moment van aflevering op het bedrijf van de Koper, indien is overeengekomen, dat Bloemendaal het vervoer regelt; vanaf het moment van aflevering aan de Koper op het transportmiddel, indien is overeengekomen dat de Koper voor het vervoer van het gekochte zal zorgen. Indien de Bloemendaal op verzoek van de Koper planten op een overslagterrein aflevert, staan de planten op dit terrein voor risico van de Koper.

7.    Kwaliteits- en soortechtheidsgarantie

7.1    Bloemendaal streeft ernaar om partijen praktisch vrij van ziekten, schadelijke insecten, onkruiden, levermos en dode takken te leveren. Voor potplanten geldt dat de maat wordt gemeten vanaf de onderzijde van de pot.
7.2    Bloemendaal staat in voor de soortechtheid van de door haar geleverde planten. Indien niet aan de eis van soortechtheid wordt voldaan kan de Koper, mits voldoende beargumenteerd, aanspraak maken op herlevering of creditering. Wanneer geen overeenstemming door Bloemendaal en de Koper kan worden bereikt over de soortechtheid, zal een door het vak erkende en ter zake kundige deskundige worden ingeschakeld. 

8.    Reclame

8.1    Wanneer na aflevering blijkt dat een partij niet voldoet aan de kwaliteits- en soortechtheidsgarantie of andere zichtbare gebreken vertoont, dient de Koper deze gebreken binnen 4 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Bloemendaal te melden. De Koper is verplicht de gebreken duidelijk te omschrijven. Klachten over planten die in de periode 15 november tot en met 15 februari zijn afgeroepen, mogen, in afwijking van de 4 dagentermijn, schriftelijk worden ingediend binnen 15 werkdagen na de aflevering. Deze bepaling geldt alleen voor planten die in Nederland gebleven zijn. 
8.2    De planten waarover gereclameerd is, zoals in lid 1 van dit artikel is omschreven, dienen gedurende 5 werkdagen na verzending van de schriftelijke klacht door de Koper op diens bedrijf ter beschikking van Bloemendaal te blijven. Na het verstrijken van deze termijn heeft de Koper het recht deze planten te vernietigen, tenzij Bloemendaal hem tijdig schriftelijk verzoekt de partij gedurende maximaal nog eens 5 dagen te zijner beschikking te houden. Wanneer het klachten over het ondergrondse deel van de planten betreft, mogen ook uitgeklopte of uitgewassen planten ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van monsters.
8.3    Voor verborgen gebreken geldt dat deze terstond nadat het gebrek kan worden waargenomen met argumenten kenbaar dient te worden gemaakt aan Bloemendaal. Het recht van reclame vervalt indien door de Koper of de latere verkrijger over de geleverde producten is beschikt nadat het gebrek redelijkerwijs waarneembaar is geworden.
8.4    Reclame na afloop van de eerste groeiperiode, volgend op de levering, is in geval van niet- soortechtheid of onzuiverheid slechts mogelijk indien de Koper aantoont, dat noch bij levering, noch tijdens de eerste groeiperiode de niet soortechtheid of onzuiverheid redelijkerwijze voor constatering vatbaar is geweest.
8.5    Elk recht van reclame vervalt, indien de Koper de door hem afgekeurde planten gedurende de periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld.
8.6    Indien op de koopovereenkomst kenbaar is gemaakt dat het op afroep gekochte bestemd is voor export naar een zeker land, en de export naar dat land geen doorgang kan vinden door overheidsmaatregelen van algemene aard, fytosanitaire maatregelen, oorlogsomstandigheden, maatregelen daaruit voortvloeiend, of stakingen van algemene aard, waardoor vervoer naar dat land ten enenmale onmogelijk is, heeft de Koper het recht de koop te annuleren, met inachtneming van de volgende termijn. De Koper is verplicht uiterlijk 1 week na officiële publicatie van bovenstaande omstandigheden Bloemendaal hiervan op de hoogte te brengen.

Art. 9     Aansprakelijkheid

9.1    Iedere aansprakelijkheid van Bloemendaal is beperkt tot ten hoogste de koopsom van de geleverde partij die de schade bij Koper heeft veroorzaakt, met een maximum van EUR 2.500. Niet uitgesloten is de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Bloemendaal.
9.2    Bloemendaal is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Bloemendaal is ook niet aansprakelijk voor alle directe danwel indirecte-, gevolg-, en immateriële schade van Koper of derden op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht.
9.3    Bloemendaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de hergroei van de geleverde planten.
9.4    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bloemendaal één jaar. Stuiting van verjaring dient in alle gevallen per deurwaardersexploot te geschieden. 

Art. 10    Overmacht

10.1    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10.2    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bloemendaal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bloemendaal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Voorbeelden daarvan zijn: binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, (dreiging van) stakingen binnen de organisatie van Bloemendaal, verstoring van valutaverhoudingen, brand, inbraak, sabotage, extreme weersomstandigheden waardoor groeiachterstanden ontstaan, ziektes of plagen, epidemie en/of pandemie, slechte wortelkwaliteit, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, arbeidsongeschiktheid en/of extreme weersituaties.
10.3    Bloemendaal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bloemendaal zijn verbintenis had moeten nakomen.
10.4    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Art. 11    Opschorting en ontbinding

11.1    Bloemendaal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst per direct te beëindigen zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de opdrachtsom of enige schadevergoeding, indien:

a. Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. 
b. Na het sluiten van de overeenkomst Bloemendaal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen.
c. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bloemendaal kan worden gevergd.
d. Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Koper is of dreigt te worden aangevraagd en executoriaal of conservatoir derdenbeslag wordt gelegd ten laste van Koper.
e. In geval van een belangrijke wijziging in het management of de zeggenschap van Koper.

Indien Bloemendaal tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11.2    Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Bloemendaal op Koper onmiddellijk opeisbaar.
11.3    Indien Koper de overeenkomst ontbindt of opzegt, heeft Bloemendaal aanspraak op:

a. Een vergoeding van de in de overeenkomst vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de Werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging.
b. Een vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de overeenkomst vastgelegde prijs dat de Koper verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden.
c. Een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Bloemendaal op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

11.4    Het bepaalde in dit artikel laat alle wettelijke rechten van Bloemendaal onverlet.

Art. 12    Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1    Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
12.2    Alle geschillen, ook die welke slechts door een van beide partijen als geschil worden beschouwd met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, de daaruit voortvloeiende overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, worden beslecht bij wijze van arbitrage door het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij volgens het op dat moment vigerende arbitragereglement. Niettemin heeft Bloemendaal ook het recht een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag. De Koper die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf heeft te allen tijde het recht om een geschil voor de bevoegde rechtbank voor te leggen.

 

Bent u nieuwsgierig geworden?

Vraag een offerte aan via het contactformulier. 
Of neem gewoon contact met ons op.